044-590 70 50 kristianstad@jaktia.se

Jägarexamen

Utbildningen till Jägarexamen ger en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer.

Anmäl ditt intresse här nedan.

1 + 1 =

Vad är jägarexamen?

 

Glöm allt som kallas ”jaktlicens, jägarlicens, jaktexamen”etc.

En godkänd jägarexamen krävs för att kunna bli beviljad licens för jaktvapen (licensansökan görs hos polisen). Har man blivit beviljad licens för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med sådant vapen. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär). En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert sätt för att få göra de praktiska delproven. 

Ta jägarexamen hos oss, du kommer inte ångra dig!

Pris: 4995:- (Jägarexamenskurs med erfarna utbildare)

Kursmaterial: 749:- (jägareförbundet)

Prov: Teoriprov och uppskjutning betalas på plats vid provtillfället.

Fina erbjudande på vapenpaket utlovas efter godkänd kurs!

 Har du frågor? Ring 044-5907050 eller E-post: kristianstad@jaktia.se

Vad händer när man klarat av jägarexamensproven?

Då kan man söka licens för de jaktvapen man vill ha. Man ska ha fyllt 18 år. Licensansökan görs hos polisen och under förutsättning att polisen vid prövningen inte har några invändningar så beviljas licensansökan. Vill man inte skaffa egna vapen men vill ha möjlighet att jaga med ett vapen som du lånar av en kamrat så måste man ansöka om, och få beviljat ett så kallat lånetillstånd hos polisen.

Jaktkortet

För att få jaga krävs också att man betalar årlig statlig viltvårdsavgift, det så kallade ”statliga jaktkortet” (för närvarande 400:- per jaktår).

Frågor och svar

Vad kostar det att göra jägarexamensprov?

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

Teoretiskt Prov: 500 kr (Från 1.1.2020)
Grundprov Kulgevär: 200 kr
Hagelgevärsprov: 400 kr
Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr
Praktiskt Högviltprov: 200-300 kr beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.
Ammunitionskostnad tillkommer.
Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.

Vilka moment innehåller hagelgevärsprovet?

Det praktiska hagelgevärsprovet innehåller följande moment: Säker hagelgevärshantering Avståndsbedömning Lerduveskjutning Skjutning mot markmål Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – Kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov

Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.

Observera att provtagaren i ”färdigställning”  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Skjutning mot markmål

Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.

Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Observera att provtagaren i ”färdigställning”  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.

Vad händer om jag blir underkänd?

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov. Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag. Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.

Vilka regler gäller för godkänd jägarexamen?

Sedan kravet på jägarexamen infördes 1985 och fram till den 30 april 2005 så har den teoretiska delen bestått av två olika delprov; Teoretiskt Grundprov samt Teoretiskt Högviltprov. Från 2005-05-01 ersattes dessa två prov av endast ett Teoretiskt Prov.

Provtagare för 2005

De provtagare som gjort godkänt Teoretiskt Grundprov före 2005-05-01, men som inte gjort godkänt Teoretiskt Högviltprov före detta datum, måste skriva det Teoretiska Provet som används idag för att erhålla så kallad ”högviltkompetens”.

Har man gjort godkänt Teoretiskt Grundprov och Teoretiskt Högviltprov före 2005-05-01 så är dessa prov giltiga utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

Dagens Teoretiska prov

Har man gjort dagens Teoretiska Prov så gäller det utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

Alla kompletta praktiska delprov, Hagelgevärsprov, Grundprov Kulgevär samt Praktiskt Högviltprov, som genomförts med godkänt resultat sedan 1985, är giltiga utan tidsbegränsning.

När man genomför jägarexamensprov idag så gäller även följande:

 • Samtliga delprov genomförs inför en särskilt förordnad provledare för jägarexamen.
 • Det Teoretiska Provet måste vara godkänt innan man får göra de praktiska delproven.
 • Grundprov Kulgevär ska genomföras med godkänt resultat innan Högviltprov Kulgevär genomförs (momentet säker kulgevärshantering i Grundprov Kulgevär måste vara godkänt).

Exempel: Här följer några exempel för att beskriva vad som gäller avseende personer som inte har komplett jägarexamen, men som gjort ett eller flera godkända delprov före regeländringen 2005-05-01 och som vill komplettera med ej genomförda delprov.

A. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och Teoretiska Högviltprovet.
Svar: Kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

B. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och godkänt Praktiskt Hagelgevärsprov (är idag med dessa två godkända delprov behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov för att erhålla ”högviltbehörighet”. Kan sedan när som helst göra Grundprov Kulgevär och Praktiskt Högviltprov för att erhålla ”högviltbehörighet” och komplett jägarexamen. (Personen i exemplet kan välja att  komplettera endast med Grundprov Kulgevär och är då behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen och kulvapen klass 2-4)

C. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och det Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov samt Praktiskt Högviltprov (Är idag med dessa fyra godkända delprov endast behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
Svar: Kan när som helst komplettera med Praktiskt Grundprov Kulgevär och har efter det ”högviltbehörighet” och komplett jägarexamen.

D. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov och Praktiskt Grundprov Kulgevär (denna kombination ger inte behörighet för någon vapentyp).
Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov samt Praktiskt Högviltprov för att erhålla ”högviltbehörighet””och komplett jägarexamen.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt Jägarbevis och/ eller intygsoriginal?

Det händer att innehavare av jägarexamen tappar bort sina jägarexamenshandlingar – Jägarbeviset och/eller intygsoriginal som provtagaren fick utskrivet av provledaren då proven genomfördes. Här följer en beskrivning av hur man gör för att erhålla ett nytt Jägarbevis.

 • Jägarbeviset har förkommit eller blivit förstört

  Leta upp ditt intygsoriginal som provledaren utfärdade och signerade då du gjorde provet/proven.
  Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför intygsoriginal (kan vara flera om delproven genomfördes vid olika provtillfällen), legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

 • Jägarbeviset och intygsoriginal har förkommit eller blivit förstört

  Kontakta Naturvårdsverkets Jägarregister på tel. 010-698 17 00 och begär ett registerutdrag från jägarexamensregistret. Du får ett registerutdrag skickat till din folkbokföringsadress.
  Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför registerutdraget, legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

Notera!

Förvara alltid ditt/dina intygsoriginal som du fick av provledaren vid provtagningen, på en säker plats. Förvara aldrig dessa original tillsammans med Jägarbeviset i plånboken eller liknande plats.

Hur kommer jag i kontakt med en provbana och en provledare för jägarexamen?

I varje län finns ett antal större jaktskyttebanor som är provbanor för jägarexamen. Knutna till dessa provbanor finns ett antal särskilt förordnade provledare för jägarexamen. Provledarna har ett särskilt förordnande vilket ger dem rätten att genomföra provtagning för jägarexamen, både det teoretiska och de praktiska delproven. Vill man genomgå jägarexamensprov får man ta kontakt med den banansvarige provledaren på någon av provbanorna och ta reda på när provtagning kan ske. Observera att provledare inte har skyldighet att ställa upp och genomföra provtagning med enskilda blivande provtagare. Oftast blir man som provtagare hänvisad att ansluta till redan inplanerade provtillfällen på provbanan.

Hur får man egen vapenlicens?

Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan ansöka hos polisen om licens för jaktvapen.

Hur fungerar uppsiktsjakt?

Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till den som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får ha det och använda det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip att låntagaren befinner sin inom ”armlängds avstånd” från utlånaren. Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen (eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov. Jägarexamen behövs inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år vid jaktårets början. Du slipper betala jaktkortet också så länge du inte har eget vapen.

Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?

Nej, för att få avlägga jägarexamensproven finns ingen åldersgräns. Provtagaren måste dock ha de fysiska förutsättningarna att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt för att få genomföra de praktiska delproven. Provledaren gör bedömningen.